اجرای کانیوگذاری معابر سطح شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های عمرانی آینده
  4. chevron_right
  5. اجرای کانیوگذاری معابر سطح شهر
عنوان پروژه:  اجرای کانیو گذاری معابر سطح شهر
محل اجرا:
سال شروع:
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار:
اعتبار هزینه شده: …………میلیون ریال
محل تامین اعتبار: ………..
مساحت عرصه: ………..مترمربع
مساحت اعیانی: ……….مترمربع
جمعیت بهره بردار: ………نفر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست