سند چشم انداز عملکرد قطعی شهرداری گوگد در سال ۱۴۰۰

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. سند چشم انداز عملکرد قطعی شهرداری گوگد در سال ۱۴۰۰

سند چشم انداز عملکرد قطعی شهرداری گوگد در سال ۱۴۰۰

❇️ﻫﺪف ؛ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و در قالب منابع ومصارف بر مبناے ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ: ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری اﺑﻼﻏﯽ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر میباشد ؛ از آنجائے که شهردارے ها ازجمله دستگاههاے چشمگیر در خدمات رسانے مردمے به شمار میروند و به نوعے مردم نیز در بخش منابع شهردارے سهیم هستند لذا جا دارد هر شش ماهه یکبار به استناد ماده ۷۴ قانون شوراها گزارشے از عملکرد شهردارے را به اطلاع عموم رساند چراکه امروزه اکثر شهرهاے کوچڪ به لحاظ عدم زیر ساختهاے شهرے مجبور به هزینه هاے گزافے مے شوند که به چشم مردم عزیز نمے آید و مردم نیز در قیاس با شهرهاے بزرگ سقف انتظاراتشان بالا میرود و همین امر انگیزه گزارش عملکرد توجیهے ما را براے ایجاد زیر ساختهاے شهرے دو چندان مے کند ؛ تا به حول وقوه الهے در آینده اے نه چندان دور با تحولات چشمگیرے در شهر مواجه باشیم
❇️خوشبختانه عملکرد قطعے سال ۱۴۰۰ شهردارے همچون عملکرد سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۹۷ در صد نسبت به بودجه پیشنهادے مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال قطعے شد این در حالے است که از این مبلغ وصولے ۳۰درصد در بخش جارے و۷۰ در صد در بخش عمرانے هزینه گردیده ؛ در همین راستا گزارش کامل منابع ومصارف شهردارے را طبق جدول ذیل جهت اطلاع دقیق شما شهروندان عزیز ارائه نموده ایم

 

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گوگد

فهرست