معاملات دولتی، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای شهرداری …….