مامور بازدید

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مامور بازدید
null

آقای سید محمد میرمهدی

کارشناس و مامور بازدید

شرح وظایف :

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها،بخشنامه هاو ضوابط مربوطه.
 • همکاری درتعیین اولویت پروژه هادرسطح منطقه بامسئول مافوق.
 • همکاری بانقشه بردار درجهت مسیریابی و ترازیابی در ابتداو حین اجرای پروژه ها.
 • اقدام درخصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.
 • نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.
 • بازدیدازپروژه هابه صورت هفتگی همراه باناظر عالیه.
 • اقدام لازم درخصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایشهای لازم.
 • اقدام درخصوص تنظیم فرم دعوتنامه تحویل موقت و قطع یپروژه و همچنین شرکت درکمیسیونهای مربوطه.
 • استعلام لازم ازشرکتهای آب،برق،گاز،مخابرات و … جهت حفاریهای مورد نیاز درپروژه ها.
 • اقدام لازم درخصوص تنظیم صورتجلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیتها.
 • اقدام لازم درخصوص ارسال گزارشهای مستمر به مسئول مافوق.
فهرست